Từ điển Việt Anh online

bưởi đường tiếng Anh là gì?

bưởi đường nghĩa tiếng Anh


[bưởi đường]
 Sweet polemo.

Sweet polemo.


US UK