Từ điển Việt Anh online

bưng biền tiếng Anh là gì?

bưng biền nghĩa tiếng Anh


[bưng biền]
 maquis; guerrilla base

maquis


US UK

['mæki]
danh từ
 đội viên du kích (của Pháp trong đại chiến thế giới II)
 tổ chức du kích
 vùng du kích
 rừng cây bụi