Từ điển Việt Anh online

bưu ảnh tiếng Anh là gì?

bưu ảnh nghĩa tiếng Anh


[bưu ảnh]
danh từ
 postcard

danh từ


US UK