Từ điển Việt Anh online

bưu cục tiếng Anh là gì?

bưu cục nghĩa tiếng Anh


[bưu cục]
danh từ.
 post-office

danh từ.


US UK