Từ điển Việt Anh online

bưu chính tiếng Anh là gì?

bưu chính nghĩa tiếng Anh


[bưu chính]
danh từ.
 postal service; Post

danh từ.


US UK