Từ điển Việt Anh online

bưu phẩm tiếng Anh là gì?

bưu phẩm nghĩa tiếng Anh


[bưu phẩm]
danh từ
 mailer; airmail

danh từ


US UK