Từ điển Việt Anh online

bưu tín viên tiếng Anh là gì?

bưu tín viên nghĩa tiếng Anh


[bưu tín viên]
danh từ
 mail-clerk; postman

danh từ


US UK