Từ điển Việt Anh online

bưu thiếp tiếng Anh là gì?

bưu thiếp nghĩa tiếng Anh


[bưu thiếp]
danh từ
 postcard

danh từ


US UK