Từ điển Việt Anh online

bạc đầu tiếng Anh là gì?

bạc đầu nghĩa tiếng Anh


[bạc đầu]
 grey head; grey-headded

grey head


US UK

['grei'hed]
danh từ
 đầu hoa râm