Từ điển Việt Anh online

bạc cắc tiếng Anh là gì?

bạc cắc nghĩa tiếng Anh


[bạc cắc]
danh từ
 silver coin; smell change

danh từ


US UK