Từ điển Việt Anh online

bạc má tiếng Anh là gì?

bạc má nghĩa tiếng Anh


[bạc má]
 great tit; parus major

great tit


US UK