Từ điển Việt Anh online

bạc nén tiếng Anh là gì?

bạc nén nghĩa tiếng Anh


[bạc nén]
 silver ingot

silver ingot


US UK