Từ điển Việt Anh online

bạc nghĩa tiếng Anh là gì?

bạc nghĩa nghĩa tiếng Anh


[bạc nghĩa]
 no sense of gratitude

no sense of gratitude


US UK