Từ điển Việt Anh online

bạc nhạc tiếng Anh là gì?

bạc nhạc nghĩa tiếng Anh


[bạc nhạc]
danh từ
 stringy meat, tough meat

danh từ


US UK