Từ điển Việt Anh online

bạc phơ tiếng Anh là gì?

bạc phơ nghĩa tiếng Anh


[bạc phơ]
 all white; snowy; grey-headed, grey-haired
 Ông cụ tóc bạc phơ
 A snowy-haired old man.

all white


US UK