Từ điển Việt Anh online

bạch đái tiếng Anh là gì?

bạch đái nghĩa tiếng Anh


[bạch đái]
danh từ
 leucorrhoea, the whites

danh từ


US UK