Từ điển Việt Anh online

bạch đầu quân tiếng Anh là gì?

bạch đầu quân nghĩa tiếng Anh


[bạch đầu quân]
danh từ
 old men's militia, army of old people

danh từ


US UK