Từ điển Việt Anh online

bạch đậu khấu tiếng Anh là gì?

bạch đậu khấu nghĩa tiếng Anh


[bạch đậu khấu]
danh từ
 amomum cardomomum, cardamom (cây)

danh từ


US UK