Từ điển Việt Anh online

bạch đới tiếng Anh là gì?

bạch đới nghĩa tiếng Anh


[bạch đới]
 như bạch đái

như bạch đái


US UK