Từ điển Việt Anh online

bạch biến tiếng Anh là gì?

bạch biến nghĩa tiếng Anh


[bạch biến]
 (y học) Vitiligo.

(y học) Vitiligo.


US UK