Từ điển Việt Anh online

bạch chỉ tiếng Anh là gì?

bạch chỉ nghĩa tiếng Anh


[bạch chỉ]
 (thực vật, dược) angelica.

(thực vật, dược) angelica.


US UK