Từ điển Việt Anh online

bạch huyết cầu tiếng Anh là gì?

bạch huyết cầu nghĩa tiếng Anh


[bạch huyết cầu]
 white blood cell; white cell; white corpuscle; leukocyte

white blood cell


US UK