Từ điển Việt Anh online

bạch lạp tiếng Anh là gì?

bạch lạp nghĩa tiếng Anh


[bạch lạp]
danh từ
 tallow, white candle

danh từ


US UK