Từ điển Việt Anh online

bạch phiến tiếng Anh là gì?

bạch phiến nghĩa tiếng Anh


[bạch phiến]
 heroin

heroin


US UK

['herouin]
danh từ
 (dược học) thuốc gây mê làm từ moocphin, dùng trong ngành dược để gây ngủ hoặc giảm đau, hoặc do người nghiện ma túy dùng; hêrôin