Từ điển Việt Anh online

bạch quả tiếng Anh là gì?

bạch quả nghĩa tiếng Anh


[bạch quả]
 (thực) Ginkgo.

(thực) Ginkgo.


US UK