Từ điển Việt Anh online

bạch thỏ tiếng Anh là gì?

bạch thỏ nghĩa tiếng Anh


[bạch thỏ]
 (văn học, từ cũ nghĩa cũ) the Moon
 white rabbit

(văn học, từ cũ nghĩa cũ) the Moon


US UK