Từ điển Việt Anh online

bại binh tiếng Anh là gì?

bại binh nghĩa tiếng Anh


[bại binh]
 xem bại quân

xem bại quân


US UK