Từ điển Việt Anh online

bại quân tiếng Anh là gì?

bại quân nghĩa tiếng Anh


[bại quân]
 defeated army/troops

defeated army/troops


US UK