Từ điển Việt Anh online

bại tướng tiếng Anh là gì?

bại tướng nghĩa tiếng Anh


[bại tướng]
 defeated general

defeated general


US UK