Từ điển Việt Anh online

bạn điền tiếng Anh là gì?

bạn điền nghĩa tiếng Anh


[bạn điền]
danh từ
 bellow-ploughman
 peasant, farmhand

danh từ


US UK