Từ điển Việt Anh online

bạn cũ tiếng Anh là gì?

bạn cũ nghĩa tiếng Anh


[bạn cũ]
 old friend
 Cuộc họp mặt những người bạn cũ học cùng một lớp hoặc cùng một khoá
 Class reunion

old friend


US UK