Từ điển Việt Anh online

bạn chiến đấu tiếng Anh là gì?

bạn chiến đấu nghĩa tiếng Anh


[bạn chiến đấu]
 companion-in-arms; comrade-in-arms

companion-in-arms


US UK