Từ điển Việt Anh online

bạn gái tiếng Anh là gì?

bạn gái nghĩa tiếng Anh


[bạn gái]
 girlfriend; woman friend

girlfriend


US UK