Từ điển Việt Anh online

bạn già tiếng Anh là gì?

bạn già nghĩa tiếng Anh


[bạn già]
danh từ
 old friend
 intimate/close friend

danh từ


US UK