Từ điển Việt Anh online

bạn học tiếng Anh là gì?

bạn học nghĩa tiếng Anh


[bạn học]
 classmate; school friend; schoolmate; schoolfellow; fellow student

classmate


US UK

['klɑ:smeit]
danh từ
 người đã hoặc đang học cùng một lớp với mình ở trường; bạn cùng lớp
 We were class-mates at primary school
 Chúng tôi đã là bạn cùng lớp ở trường tiểu học