Từ điển Việt Anh online

bạn hữu tiếng Anh là gì?

bạn hữu nghĩa tiếng Anh


[bạn hữu]
danh từ
 friends

danh từ


US UK