Từ điển Việt Anh online

bạn lòng tiếng Anh là gì?

bạn lòng nghĩa tiếng Anh


[bạn lòng]
danh từ
 Sweetheart

danh từ


US UK