Từ điển Việt Anh online

bạn nối khố tiếng Anh là gì?

bạn nối khố nghĩa tiếng Anh


[bạn nối khố]
 bosom friend; crony

bosom friend


US UK

['buzəmfrend]
danh từ
 bạn tri kỷ, bạn chí thiết