Từ điển Việt Anh online

bạn tình tiếng Anh là gì?

bạn tình nghĩa tiếng Anh


[bạn tình]
danh từ
 lovers

danh từ


US UK