Từ điển Việt Anh online

bạn vàng tiếng Anh là gì?

bạn vàng nghĩa tiếng Anh


[bạn vàng]
 very dear friend, chum, bosom friend, good and constant friend
 good friend

very dear friend, chum, bosom friend, good and constant friend


US UK