Từ điển Việt Anh online

bạn vong niên tiếng Anh là gì?

bạn vong niên nghĩa tiếng Anh


[bạn vong niên]
danh từ
 friend of different (older, younger) age

danh từ


US UK