Từ điển Việt Anh online

bạo đồ tiếng Anh là gì?

bạo đồ nghĩa tiếng Anh


[bạo đồ]
 thug, cuthroart; bandit, brigand

thug, cuthroart


US UK