Từ điển Việt Anh online

bạo bệnh tiếng Anh là gì?

bạo bệnh nghĩa tiếng Anh


[bạo bệnh]
 serious illness; fatal illness

serious illness


US UK