Từ điển Việt Anh online

bạo binh tiếng Anh là gì?

bạo binh nghĩa tiếng Anh


[bạo binh]
danh từ
 cruel army

danh từ


US UK