Từ điển Việt Anh online

bạo gan tiếng Anh là gì?

bạo gan nghĩa tiếng Anh


[bạo gan]
tính từ
 audacious; daring; adventurous; bold; imprudent

tính từ


US UK