Từ điển Việt Anh online

bạo hổ bằng hà tiếng Anh là gì?

bạo hổ bằng hà nghĩa tiếng Anh


[bạo hổ bằng hà]
 daring; adventurous

daring


US UK

['deəriη]
danh từ
 sự táo bạo, sự cả gan
tính từ
 táo bạo, cả gan, liều lỉnh