Từ điển Việt Anh online

bạo miệng tiếng Anh là gì?

bạo miệng nghĩa tiếng Anh


[bạo miệng]
 make bold with one's speech (như bạo nói)

make bold with one's speech (như bạo nói)


US UK