Từ điển Việt Anh online

bạo phát tiếng Anh là gì?

bạo phát nghĩa tiếng Anh


[bạo phát]
động từ
 break out

động từ


US UK