Từ điển Việt Anh online

bạo phong tiếng Anh là gì?

bạo phong nghĩa tiếng Anh


[bạo phong]
 hurricane, tornado, violent wind

hurricane, tornado, violent wind


US UK