Từ điển Việt Anh online

bạt chúng tiếng Anh là gì?

bạt chúng nghĩa tiếng Anh


[bạt chúng]
 (từ cũ, nghĩa cũ) superhuman
 Thông minh đại chúng
 Superhuman intelligence.
 outstanding; out of the common; prominent, salient, protruding
 siêu quần bạt chúng
 outstanding personality

(từ cũ, nghĩa cũ) superhuman


US UK